MEPI - Mednarodno priznanje za mlade

Spletni indeks dosežkov (Online record book – ORB)
Tu si:

ORB beleži udejstvovanje in osebni napredek, dosežke in uspehe udeleženca MEPI v okviru treh možnih težavnostnih stopnjah (bron, srebro, zlato) in 4 področjih programa, ki mlade spodbujajo k aktivnemu in vsestranskemu udejstvovanju in razvoju vsestranske osebnosti: rekreativni šport, veščine, prostovoljstvo in pustolovske odprave + 1 dodatno področje na zlati stopnji – Projekt neznani prijatelj.

Področni inštruktorji so usposobljeni v aktivnosti, ki jo udeleženec opravlja in ga spremljajo na celotni poti, na koncu pa udeleženca tudi opisno ocenijo, kar označuje opravljeno področje. Te ocene so vnešene v ORB.

Ob izpolnitvi vseh zastavljenih zahtev v ORB udeleženci pridobijo značko in priznanj kar zagotavlja,da je udeleženec na vseh področjih programa opravljal aktivnosti po min. eno uro na teden vsaj 3, 6 ali 12 mesecev in v tem času dosegel vnaprej zastavljen cilj po SMART metodi in pridobil opisno oceno inštruktorja. V ORB udeleženci beležijo opravljene ure in jih opisno opredelijo kaj so počeli, svoj napredek pa lahko na kateri koli točki tudi reflektirajo, v vsakem primeru pa je refleksija lastnega napredka vključena ob zaključku stopnje. Znotraj vsakega področja udeleženci sami izbirajo aktivnosti, ki jih bodo opravljali, zato so veščine in znanja, ki jih pri tem pridobivajo zelo različne in jih posameznik usklajuje individualno s svojim mentorjem. Koncept programa oz. Vsi udeleženci pa preko opravljanja programa razvijajo številne mehke oz. ključne veščine, veščine vodenja, načrtovanja, upravljanje s časom,
samopodobo, razvijajo spretnosti dela v skupini itd.

Raven prepoznavnosti orodja

Mednarodna, v Sloveniji je v uporabi od septembra 2019, pred tem smo napredek beležili v fizičnih indeksih dosežkov, kjer so se beležile iste vsebine, le da ni bilo tedenskih vpisov in refleksij, temveč le končna – torej po treh, šestih ali dvanajstih mesecih.

Ciljna skupina

Mladi stari med 14 in 25 let, ki so vključeni v program MEPI.

Namen orodja

Podporno orodje Programa MEPI, s pomočjo katerega udeleženec beleži svoj trud, vztrajnost in osebni napredek na štirih različnih področjih neformalnega izobraževanja, v določenem časovnem okvirju, kjer se dosega individualno postavljene cilje po SMART metodi.

Metode, ki so v orodju uporabljene za beleženje NFI

Individualno delo z udeležencem, tedensko spremljanje osebnega napredka, skupinsko delo, opisno ocenjevanje, samorefleksija

Kaj lahko posameznik/organizacija pridobi iz orodja (potrdila, portfolio, CV, …)

Ob zaključku stopnje posameznik pridobi bronasto/srebrno/zlato MEPI priznanje, ki je mednarodno prepoznavno kar lahko navede tudi v CV-ju. Sicer pa je prva v vrsti osebnostna rast in razvoj posameznika ter krepitev zaposlitvenih kompetenc.

Organizacija z uporabo orodja lahko pridobi mednarodno akreditacijo obstoječih aktivnosti; spletni program za osebnostno spremljanje udejstvovanja in dosežkov udeležencev programa; …

Druge funkcije orodja

Omogoča sistematično osebno spremljanje udeleženca s strani njegovega mentorja. S strani Nacionalnega urada: statistika o udeležbi mladih v programu MEPI, izbranih aktivnostih,njihovih mentorjih,…