RIC Novo mesto

SoftSkills4EU
Tu si:

Projekt SoftSkills4EU je namenjen lažjemu ugotavljanju in vrednotenju lastnih mehkih
veščin ter spodbujanju za krepitev kompetenc s pridobitvijo elektronskih značk s sistemom Open Badge za ugotavljanje kompetenc.

Na platformo academy-softskills4.eu se posameznik sam registrira in vpiše
(navodila), predela gradivo, prebere primere dobrih
praks in reši teste. Glede na opravljeno delo pridobi ustrezno digitalno značko, ki jo
posameznik uporabi v Europass-u (opis). Znanje lahko kadarkoli osveži in nadgradi.

Projektni rezultati so predstavljeni tudi na spletni strani softskills4.eu.

Raven prepoznavnosti orodja

Osebna, nacionalna, evropska in mednarodna.

Ciljna skupina

Mladi, iskalci zaposlitve, zaposleni, delodajalci, izobraževalci odraslih, karierni svetovalci in migranti.

Namen orodja

Razvijanje, preverjanje, vrednotenje in dokazovanje lastnih mehkih veščin ter podpora evropskemu orodju Europass.

Metode, ki so v orodju uporabljene za beleženje NFI

Vodeno (ob podpori mentorja) ali samostojno individualno delo v spletni učilnici, samorefleksija in samoevalvacija, spremljanje osebnega napredka.

Kaj lahko posameznik/organizacija pridobi iz orodja (potrdila, portfolio, CV, …)

Posameznik pridobi digitalno značko (Open badge) s podrobnim opisom kompetenc za vsako
od petih področjih mehkih veščin na treh ravneh (A, B, C), ki temelji na preverjanju znanja in
veščin. To značko lahko prenese v svoj CV (npr. Europass).

Na voljo je tudi pridobitev značke »zgleden zaposlen« (Good employee badge), ki ima
podobno funkcijo kot referenčno pismo. Navodila za pridobitev značke so v dokumentu »Ekosistem odprtih značk za vrednotenje in nadgradnjo mehkih veščin in spretnosti«, dostopen na spletni strani projekta.

Poleg te značke, bo na voljo tudi samoocenitveno orodje za vrednotenje mehkih veščin, ki je nastalo kot dodaten rezultat projekta, ob strokovni podpori ACS. Orodje je široko uporabno in primerno tudi za mlade.

Dostopno na: www.ric-nm.si/si/projekti/mednarodni/softskills4eu/

Druge funkcije orodja

To e-orodje omogoča tudi delodajalcem lažje prepoznavanje mehkih veščin zaposlenih za bolj
učinkovito razporejanje ljudi na delovna mesta in je generalno uporaben za iskanje ter zaposlovanje primernega kadra.